Công khai ngày 29/10/2021 

Tổng số trẻ: 234 x18.000đ = 4,212,000đ Tổng số tiền ăn: 4,212,000đ Tổng số tiền đã chi: 4,212,000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

 

Công khai ngày 09/04/2021 

Tổng số trẻ: 266 x 18.000đ = 4.788.000đ Tổng số tiền ăn: 4.788.000đ Tổng số tiền đã chi: 4.788.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu):0 đ

 

Công khai ngày 27/5 /2022 

Tổng số trẻ: 84 x 18.000đ = 1.512.000đ Tổng số tiền ăn:1.512.000đ Tổng số tiền đã chi: 1.512.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ