Công khai ngày 27/5 /2022 

Tổng số trẻ: 84 x 18.000đ = 1.512.000đ Tổng số tiền ăn:1.512.000đ Tổng số tiền đã chi: 1.512.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

 

Công khai ngày 04/11/2021  

Tổng số trẻ: 222 x 18.000đ = 3.996.000đ Tổng số tiền ăn: 3.996.000đ Tổng số tiền đã chi: 3.996.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai ngày 02/11/2021  

Tổng số trẻ: 239 x 18.000đ = 4.302.000đ Tổng số tiền ăn: 4.302.000đ Tổng số tiền đã chi: 4.302.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai ngày 01/11/2021  

Tổng số trẻ: 237 x 18.000đ = 4.266.000đ Tổng số tiền ăn: 4.266.000đ Tổng số tiền đã chi: 4.266.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai ngày 29/10/2021  

Tổng số trẻ: 234 x18.000đ = 4,212,000đ Tổng số tiền ăn: 4,212,000đ Tổng số tiền đã chi: 4,212,000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai ngày 28/10/2021  

Tổng số trẻ: 239 x 18.000đ = 4.302.000đ Tổng số tiền ăn: 4.302.000đ Tổng số tiền đã chi: 4.302.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0 đ

Công khai ngày 27/10/2021  

Tổng số trẻ: 241 x 18.000đ = 4.338.000đ Tổng số tiền ăn: 4.338.000đ Tổng số tiền đã chi: 4.338.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai ngày 25/10/2021  

Tổng số trẻ: 231 x 18.000đ = 4.158.000đ Tổng số tiền ăn: 4.158.000đ Tổng số tiền đã chi: 4.158.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai ngày 22/10/2021  

Tổng số trẻ: 232 x 18.000đ = 4.176.000đ Tổng số tiền ăn: 4.176.000đ Tổng số tiền đã chi: 4.176.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai ngày 20/10/2021  

Tổng số trẻ: 235 x 18.000đ = 4.230.000đ Tổng số tiền ăn: 4.230.000đ Tổng số tiền đã chi: 4.230.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ


Các trang: 1  2  3  4  5