Công khai ngày 29/10/2021

Tổng số trẻ: 234 x18.000đ = 4,212,000đ
Tổng số tiền ăn: 4,212,000đ
Tổng số tiền đã chi: 4,212,000đ
Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu