Công khai ngày 02/11/2021

Tổng số trẻ: 239 x 18.000đ = 4.302.000đ
Tổng số tiền ăn: 4.302.000đ
Tổng số tiền đã chi: 4.302.000đ
Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu