026_500_01
120100xay_diung_copy_500
20090830071930_untitled_450_x_300
A1.jpg
A10_n.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai ngày 27/5 /2022

Tổng số trẻ: 84 x 18.000đ = 1.512.000đ
Tổng số tiền ăn:1.512.000đ
Tổng số tiền đã chi: 1.512.000đ
Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ


Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 03 / 07 / 2022

Cảnh quan, môi trường học đường

Công khai ngày 27/5 /2022 

Tổng số trẻ: 84 x 18.000đ = 1.512.000đ Tổng số tiền ăn:1.512.000đ Tổng số tiền đã chi: 1.512.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Tài nguyên