026_500_01
120100xay_diung_copy_500
20090830071930_untitled_450_x_300
A1.jpg
A10_n.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai ngày 31/01/2023

Tổng số trẻ: 237 x 20.000 = 4.740.000đ
Tổng số tiền ăn: 4.740.000đ
Tổng số tiền đã chi: 4.740.000đ
Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 01 / 02 / 2023

Cảnh quan, môi trường học đường

Công khai ngày 31/01/2023 

Tổng số trẻ: 237 x 20.000 = 4.740.000đ Tổng số tiền ăn: 4.740.000đ Tổng số tiền đã chi: 4.740.000đ Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Tài nguyên