Phân công giảng dạy năm học 2019 – 2020


    ( Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-MNHL ngày 01 tháng 8 năm 2019

                          của trường mầm non Hoa Lan)

STT

Tên lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

 

Điểm trường

1

Nhóm trẻ  A1

25

Nguyễn Thị Hoa

Hà Bích Khuyên

Nguyễn Thị Hằng

Đinh Lan Anh (TS)

Công Nông 1

2

Nhóm trẻ  A2

25

Phùng Thị Thanh Thủy

Phạm Thị Đượm

Nguyễn Thị Thu

Công Nông 1

3

MG 3 tuổi B1

25

Nguyễn Thúy Hường

Vũ Thị Dung

Công Nông 2

4

MG 3  tuổi B2

25

Vũ Thị Nhâm

Nguyễn Thị Phượng

Công Nông 1

5

MG 3 tuổi  B3

25

Phạm Thúy Dùng

Nguyễn Thị Thùy

Công Nông 1

6

MG 4 tuổi  C1

30

Trần Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Hường

Trần Thị Biên Thùy

Vĩnh Lập

7

MG 4 tuổi  C2

28

Đinh Thị Hà

Đỗ Thị Hương Hoài

Công Nông 2

8

MG  4 tuổi  C3

28

Nguyễn Thị Vượng

Nguyễn Thị Nhàn

Lã Thị Nga (TS)

Công Nông 2

9

MG  4 tuổi  C4

32

Vũ Thị Nhâm

Lục Thị Hương

Quang Trung

10

MG 5 tuổi  D1

32

Phạm Thị Vân

Phạm Thị Thu Hường

Quang Trung

11

MG 5 tuổi  D2

32

Nguyễn Thị Lan Chi

Nguyễn Thị Phượng

Vĩnh Lập

12

MG 5 tuổi  D3

32

Quách Thị Quỳnh

Vũ Thị Hồng Thanh

Quang Trung

 

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                Nguyễn Thị Bẩy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu