Bảng phân công giáo viên giảng dạy năm học 2018 - 2019


 Bảng phân công giáo viên giảng dạy năm học  2018 - 2019

STT

Tên lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ đào tạo

 

1

Nhóm trẻ 24- 36 tháng A1

25

Nguyễn Thị Hoa

Phạm Thị Đượm

Nguyễn Thị Phượng

TC

ĐH

ĐH

2

Nhóm trẻ 24- 36 tháng A2

25

Phùng Thị Thanh Thủy

Hà Bích Khuyên

Nguyễn Thị Thu

ĐH

ĐH

3

MG 3- 4  tuổi B1

 

25

Nguyễn Thị Hường

Đinh Thị Lan Anh

ĐH

TC

4

MG 3 – 4 tuổi B2

25

Nguyễn Thị Phượng

Vũ Thị Nhâm

ĐH

ĐH

5

MG 3- 4 tuổi  B3

25

Nguyễn Thị Thùy

Phạm Thúy Dùng

ĐH

ĐH

6

MG 4- 5 tuổi  C1

30

Lục Thị Hương

Vũ Thị Nhâm

ĐH

ĐH

7

MG 4- 5 tuổi  C2

30

Nguyễn Thúy Hường

Vũ Thị Dung

Đỗ Thị Hương Hoài                 

ĐH

ĐH

ĐH

8

MG  4- 5 tuổi  C3

30

Nguyễn Thị Nhàn

Nguyễn Thị Vượng

 

ĐH

ĐH

 

9

MG  4- 5 tuổi  C4

30

Lã Thị Nga

Đinh Thị Hà

ĐH

10

MG 5- 6 tuổi  D1

35

Nguyễn Thị Lan Chi  

Trần Thị Mai Hương

 

ĐH

ĐH

 

11

MG 5- 6 tuổi  D2

35

Phạm Thị Thu Hường

Phạm Thị Vân  

ĐH

ĐH

12

MG 5- 6 tuổi  D3

35

Vũ Thị Hồng Thanh

Quách Thị Quỳnh

ĐH

ĐH

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu