Thông báo lịch trực nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/ 5


 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG MN HOA LAN

                Số: 28/TB-MNHL

"V/v thông báo lịch trực ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30 4 và ngày Quốc tế lao động 01/ 5"

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

       Thực hiện công văn  số 378/PGD&ĐT ngày 26 tháng 04 năm 2018 của Phòng GD&ĐT  Đông Triều  về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30 4 và ngày Quốc tế lao động 01/ 5;

       Căn cứ lịch nghỉ Lễ của cán bộ, công chức,viên chức, người lao động đối với các trường trên địa bàn thị xã được nghỉ từ ngày 28/04/2018 đến  hết ngày 01/05/2018 ;

        Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, trường MN Hoa Lan thông báo lịch trực nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/ 5 của Ban giám hiệu như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ngày trực

1

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

 

28/04/2018

2

Nguyễn Văn San

Bảo vệ

0916284877

3

Đoàn Thị Hiền

PHT

0904427106

 

29/04/2018

4

Nguyễn Văn Thạnh

Bảo vệ

0976186942

5

Phạm Thị Phương Thảo

PHT

0975680567

 

30/04/2018

6

Nguyễn Văn San

Bảo vệ

0916284877

7

Phạm Thị Phương Thảo

Hiệu trưởng

0975680567

 

01/05/2018

8

Nguyễn Văn Thạnh

Bảo vệ

0976186942

       
         
       

     Trong các ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30 4 và ngày Quốc tế lao động 01/ 5;có công việc cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ với các đồng chí trong BGH theo lịch công tác trên.

Nơi nhận:  

                      HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- Trang Web trường;

 

                            (Đã ký)

- Lưu: VT,

 

                  Nguyễn Thị Kim Nhung

 

Top of Form

   

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu