Tài chính công khai ngày 7/01/2020

Tổng số trẻ: 167 trẻ
Tổng số tiền ăn: 2.755.500đ
Tổng số tiền đã chi: 2.755.500đ
Số tiền thừa (thiếu):0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu