Công khai: Ngày 16/01/2020

Tổng số trẻ: 153 trẻ
Tổng số tiền ăn: 2.524.500
Tổng tiền đã chi: 2.524.500
Số tiền thừa (thiếu)Chưa có lời bình nào. Bắt đầu