Công khai: Ngày 16/01/2020 

Tổng số trẻ: 153 trẻ Tổng số tiền ăn: 2.524.500 Tổng tiền đã chi: 2.524.500 Số tiền thừa (thiếu)

 

Tài chính công khai ngày 7/01/2020  

Tổng số trẻ: 167 trẻ Tổng số tiền ăn: 2.755.500đ Tổng số tiền đã chi: 2.755.500đ Số tiền thừa (thiếu):0đ

Công khai: Ngày 18/12/2019  

Tổng số trẻ: 174 Tổng số tiền ăn: 2.871.000đ Tổng số tiền đã chi: 2.871.000đ Số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai: Ngày 16/12/2019  

Tổng số trẻ: 170 trẻ Tổng số tiền ăn: 2.805.000đ Tổng số tiền đã chi: 2.805.000đ Số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai: Ngày 11/12/2019  

Tổng số trẻ: 176 trẻ Tổng số tiền ăn: 2.904.000đ Tổng số tiền đã chi: 2.904.000đ Số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai: Ngày 10/12/2019  

Tổng số trẻ: 178 trẻ Tổng số tiền ăn: 2.937.000đ Tổng số tiền đã chi: 2.937.000đ Số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai ngày 5/12/2019  

Tổng số trẻ báo ăn: 182 trẻ Tổng số tiền ăn: 3.003.000đ Tổng số tiền đã chi: 3.003.000đ Số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai: Ngày 04/12/2019  

Tổng số trẻ báo ăn: 182 trẻ Tổng số tiền ăn: 3.003.000đ Tổng số tiền đã chi: 3.003.000đ Số tiền thừa (thiếu): 0đ

Công khai ngày 03/12/2019  

Tổng số trẻ báo ăn: 109 Tổng số tiền ăn: 1.798.500đ Tổng số tiền đã chi: 1.798.500đ Số tiền thiếu (thừa): 0đ

Công khai ngày 28/11/2019  

Tổng số trẻ báo ăn: 182 trẻ Tổng số tiền ăn: 3.003.000đ Tổng số tiền đã chi: 3.003.000đ Số tiền thừa (thiếu): 0đ