Công khai: Ngày 11/12/2019 

Tổng số trẻ: 176 trẻ Tổng số tiền ăn: 2.904.000đ Tổng số tiền đã chi: 2.904.000đ Số tiền thừa (thiếu): 0đ

 

Công khai: Ngày 16/01/2020 

Tổng số trẻ: 153 trẻ Tổng số tiền ăn: 2.524.500 Tổng tiền đã chi: 2.524.500 Số tiền thừa (thiếu)