Công khai ngày 27/5 /2022

Tổng số trẻ: 84 x 18.000đ = 1.512.000đ
Tổng số tiền ăn:1.512.000đ
Tổng số tiền đã chi: 1.512.000đ
Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu