Công khai: Ngày 11/12/2019

Tổng số trẻ: 176 trẻ
Tổng số tiền ăn: 2.904.000đ
Tổng số tiền đã chi: 2.904.000đ
Số tiền thừa (thiếu): 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu